2017-03-24 Fri
名称
2016-11-29

名称

理念
2016-11-15

理念

主题
2016-11-15

主题

热门推荐

课前课后

 课前课后

 浙教版数学七年级上册
   有理数   有理数的运算   实数   代数式  一元一次方程 
   图形的初步知识

 浙教版数学七年级下册
   平行线   二元一次方程组   整式的乘除   因式分解   分式 
   数据与统计表

 浙教版数学八年级上册
   三角形初步知识   特殊三角形   一元一次不等式
   图形与坐标   一次函数

 浙教版数学八年级下册
   二次根式    一元二次方程    数据初步    平行四边形
   特殊平行四边    反比例函数

 浙教版数学九年级上册

   二次函数   简单事件的概率   圆的基本性质   相似三角形

 

 浙教版数学九年级下册
   解直角三角形    直线与圆的位置关系    投影与三视图